Naar inhoud

Verwarmingsfonds

logo Sociaal Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds, een warm gebaar!
De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.

Daarom werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Het Sociaal Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulk propaangas).


Over welke brandstof gaat het?

De in aanmerking komende brandstoffen zijn:

 • huisbrandolie in bulk : een verwarmingsbrandstof, ook stookolie of mazout genaamd, in vloeibare vorm, besteld in liter (grote hoeveelheid), voor het vullen van een brandstoftank;
 • huisbrandolie (of mazout) aan de pomp: hetzelfde product als het hierboven toegelichte product, maar in kleine hoeveelheden gekocht (jerrycans van 5, 10 liter), gebruikt voor petroleumkachels;
 • lamppetroleum (c) aan de pomp: een verwarmingsbrandstof in vloeibare vorm, vooral gebruikt voor petroleumkachels (= op zich staande petroleumkachels zonder rookgaskanaal), gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10 liter);
 • bulkpropaangas: petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank.

Het Fonds komt dus niet tussen voor aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen.


Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst ?

 • Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan €20.356,30  verhoogd met € 3.768,51 per persoon ten laste*.
 • Categorie 2 : personen met begrensd inkomen
  Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 20.356,30 verhoogd met € 3.768,51 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 • Categorie 3 : personen met schuldoverlast
  Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan €3.380.

 

Hoeveel bedraagt de toelage?

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen worden voor de toekenning van een verwamingstoelage.

Voor de grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 €.

Zodra de op de factuur aangerekende prijs, BTW inbegrepen, gelijk of hoger is dan de drempels die hieronder bepaald worden, wordt de bijdrage als volgt bepaald:

 

Prijs per liter vermeld op
factuur

Bedrag van de toelage per
liter

Maximumbedrag van de toelage per prijscategorie

< € 0,97

14 cent

€210

>= € 0,97 en< € 0,995

15 cent

€225

>= € 0,995 en< € 1,02

16 cent

€240

>= € 1,02 en< € 1,045

17 cent

€255

>= € 1,045 en< € 1,07

18 cent

€270

>= € 1,07 en< € 1,095

19 cent

€285

>= € 1,095

20 cent

€300


Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

De toekenning van een forfaitaire toelage voor brandstof aan de pomp sluit de toekenning van een toelage voor een levering van brandstof in bulk uit, en omgekeerd.

Indien je recht hebt op de toelage, ontvang je dit bedrag in de hand (cash) of via een storting op je rekeningnummer. Als je behoort tot categorie 3 wordt de toelage via het OCMW rechtstreeks betaald aan de brandstofleverancier.


Hoe aanvragen?

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met het OCMW binnen de 60 dagen na de levering.

Het OCMW zal nagaan:

 • of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep
 • of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen.
 • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres van waar je gewoonlijk verblijft.
 • of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen. Jouw inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Het OCMW zal je volgende documenten vragen:

 • In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
   
 • Indien je behoort tot categorie 1:
  - je identiteitskaart,
  - op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
   
 • Indien je behoort tot categorie 2:
  - je identiteitskaart,
  - op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
   
 • Indien je behoort tot categorie 3 :
   - je identiteitskaart,
  - de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Meer informatie

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Op afspraak
Donderdag 9.00 tot 12.00 uur
16.00 tot 19.00 uur
Op afspraak
Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Op afspraak
 

Sluitingsdagen

Meer info