Naar inhoud

Energieprestatiecertificaat (EPC)

voorbeeld EPC

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, studio's, ...
Het EPC geeft de energiescore van een woning weer. Kandidaat-kopers en -huurders kunnen met het EPC inschatten hoe energiezuinig de woning is. Op het EPC staan ook heel wat tips en aanbevelingen over investeringen om de woning energiezuiniger te maken.Welke woningen moeten over een EPC beschikken?
Het EPC is verplicht voor wonigen, appartementen, sociale woningen en studio's die verkocht of verhuurd worden.

  • Onder verkoop wordt verstaan de verkoop van het geheel in volle eigendom. Voor schenkingen, verkoop van vruchtgebruik, kopen van het aandeel van de woning van de ex-partner ... is geen EPC vereist. Ook voor woningen die door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard of die niet over verwarming beschikken, is een EPC niet nodig. Geen verwarming houdt in dat er geen opwekkingstoestel (ketel, ...) of geen afgiftesysteem (radiator, convector, ...) in de woning aanwezig is.
  • Onder verhuur vallen de gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de woninghuur.

Eigenaars die bij de bouw van een nieuwe woning (met een bouwaanvraag na 1 januari 2006) een EnergiePrestatieCertificaat Bouw ontvangen hebben, kunnen dat gedurende de geldigheidsduur gebruiken bij de verkoop en verhuur van de woning. Voor woningen die verbouwd werden, moet wel nog een EPC worden opgemaakt in geval van verkoop en verhuur. Hiervoor wordt immers geen EnergiePrestatieCertificaat Bouw afgeleverd.

Het EPC is tien jaar geldig, ook als het gebouw in deze periode opnieuw verkocht of verhuurd wordt.

Wie moet het EPC laten opstellen en wanneer?
Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de woningmarkt. Zo kunnen kandidaat-kopers of -huurders rekening houden met de energiescore bij de keuze van een nieuwe koop- of huurwoning. De eigenaar van de woning die te koop of te huur wordt gesteld, is verantwoordelijk om het EPC te laten opstellen, ook als voor de verkoop of de verhuur van een woning een beroep wordt gedaan op een vastgoed- of notariskantoor.

Als woningen te koop of te huur worden aangeboden zonder geldig EPC, dan loopt de eigenaar het risico op een geldboete.

Bij verkoop moet het EPC worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De notaris vermeldt in de akte of het EPC ter beschikking werd gesteld van de koper. Ook de datum en het certificaatnummer worden in de akte opgenomen. Als bij het verlijden van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, is de notaris verplicht om dat aan het Vlaams Energieagentschap te melden, met mogelijk een boete voor de eigenaar tot gevolg. Bij verhuur moet een kopie van het EPC bij de huurovereenkomst gevoegd worden.

Wie kan een EPC opmaken?
Het EPC moet worden opgesteld door een energiedeskundige type A.
Die energiedeskundige heeft met succes een opleidng afgerond die door het Vlaams Energieagentschap is erkend. Om rechtsgeldig te zijn moet het EPC steeds gehandtekend worden door de energiedeskundige type A die het EPC heeft opgemaakt.
Een overzicht van alle energiedeskundigen type A vind je hier.

Wie moet het kengetal van het EPC publiceren en in welke publiciteit moet het kengetal vermeld worden?
Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om het kengetal en het adres van de woning (of de unieke code van het EPC) te vermelden in alle commerciële advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoals advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, nieuwsbrieven, beurzen, TV of radio.

Het kengetal toont de berekende energiescore van de woning, uitgedrukt in kWh/m². Hoe lager het kengetal, hoe energiezuiniger de woning.
De unieke code bestaat uit het tweede groepje van tien cijfers van het certificaatnummer.
Uitgebreide richtlijnen over deze advertentieverplichting kan je hier terugvinden.

Als de eigenaar of de gevolmachtigde (vastgoedkantoor, notaris, ...) die de advertentie plaatst, zich niet houdt aan deze advertentieplicht dan kan het VEA een geldboete opleggen.

Hoe verlopen de controles op de aanwezigheid van het EPC en op de advertentieplicht van het kengetal?
Het Vlaams Energieagentschap voert steekproefsgewijs controles uit op de (tijdige) aanwezigheid van het EPC en op de (correcte) publicatie van het kengetal in commerciële advertenties. Als het Vlaams Energieagentschap vaststelt dat de eigenaar die een woning te koop of te huur heeft aangeboden niet over een geldig EPC beschikt of dat een eigenaar of een gevolmachtigde geen (correct) kengetal heeft gepubliceerd, worden de overtreders uitgenodigd voor een schriftelijke of mondelinge hoorzitting. Men kan dan toelichten waarom er geen EPC aanwezig was of waarom er geen (correct) kengetal werd gepubliceerd. Daarna kan het Vlaams Energieagentschap een boete opleggen tussen 500 en 5000 euro.

Meer informatie over het EPC
Surf naar www.energiesparen.be en ga naar de rubriek Energieprestatiecertificaten.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info