Naar inhoud

Onderhoud onbevaarbare waterlopen

In toepassing van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen zijn die waterlopen als volgt opgesplitst in drie categorieën:

1ste categorie
Een klassering in 1ste categorie impliceert dat het beheer van deze waterlopen toevertrouwd is aan het Vlaams Gewest. Het betreft belangrijke onbevaarbare waterlopen waarvan het waterbekken ten minste 5000 ha bedraagt.

2de categorie
De waterlopen van 2de categorie vallen ten laste van de provincie.
Voor meer info over het waterbeleid van de provincie klik hier

3de categorie
Deze waterlopen vallen in principe onder het beheer van de gemeente. Volgens de wet van 28 december 1967 zijn in derde categorie gerangschikt 'deze waterlopen of gedeelten ervan stroomafwaarts van hun oorsprong, zolang zij de grens niet hebben bereikt van de gemeenten waar die oorsprong zich bevindt'.

De oorsprong wordt gelijkgesteld met het punt waarop het waterbekken van de waterloop 100ha bedraagt. Het is de gouverneur die dit punt bepaalt. Ingevolge het decreet van de Vlaamse Raad van 21 april 1983 dat de wet op de onbevaarbare waterlopen voor het Vlaams Gewest wijzigt, kan elke waterloop waarvan het waterbekken geen 100ha bedraagt en waarvan he tdebiet abnormaal verzwaard wordt of waarvan het water verontreinigd is door afvalwater eveneens in de 3de categorie gerangschikt worden. Ook hier is het de gouverneur die belast is met het bepalen van het punt van oorsprong van dergelijke waterlopen en die uitmaakt of de waterloop aan een van beide bovengenoemde criteria beantwoordt.

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 30
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info