Naar inhoud

Vergunning uitbaten dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer hebt u een vergunning nodig van de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten en waar de exploitatiezetel gevestigd is. De vergunning is geldig op het grondgebied van het Vlaams Gewest. De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig.

Het bezoldigd personenvervoer is het vervoer van personen in een voertuig waarvoor een vergoeding wordt gevraagd die hoger is dan de vervoerskosten. De bestemming wordt door de klant of door de vervoerde persoon bepaald. Er is ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes.

Voorwaarden

Een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer moet aan een aantal voorwaarden voldoen alvorens het een vergunning kan verkrijgen:

 • de dienst moet minstens over 1 voertuig beschikken
 • het voertuig is qua constructie en uitrusting geschikt voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen
 • de vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de voertuigen, er beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of beschikking heeft door een leasingovereenkomst
 • de exploitant moet in orde zijn met de sociale lasten ( zelfstandige en/of RSZ) en de fiscale lasten
 • de kandidaat-exploitant dient een uittreksel uit het strafregister voor te leggen om het voldoen aan de zedelijke voorwaarden aan te tonen
 • de vergunning is in principe persoonlijk en onoverdraagbaar

*per exploitant wordt in principe maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen

Elke exploitant bezorgt jaarlijks aan de gemeente binnen de drie maanden na de verjaardag van de uitreiking van de vergunning uit eigen beweging en met een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister van minder dan drie maanden oud waarin vermeld staat dat hij nog voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid.

Hoe aanvragen

 • Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning en bestuurderskaart via de website https://centaurus2020.vlaanderen.be/ aanvragen of via het aanvraagformulier verkrijgbaar bij uw gemeente.
 • Het College van Burgemeester en Schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.
 • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen vanaf de dag waarop de aanvraag volledig is, afgeleverd. Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.
De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar.

Kostprijs

Het afleveren van de vergunning geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 350 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig (Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019).

Regelgeving

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S. 14 mei 2019)
 • Besluit van 8 november 2019 van de Vlaamse regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer

Meer info

Bestuurderspas

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt, moet in het bezit zijn van een bestuurderspas. Deze wordt aangevraagd in de gemeente waar de bestuurder gedomicilieerd is.

De kandidaat kan het beroep van bestuurder van een voertuig bestemd voor individueel bezoldigd vervoer uitoefenen als hij voldoet aan volgende voorwaarden:

 • hij beschikt minstens twee jaar over een rijbewijs
 • hij woont in België of heeft er een gekozen woonplaats
 • hij voldoet aan de voorwaarden over deze zedelijkheid en beroepsbekwaamheid, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering. De bestuurder dient te beschikken over een rijbewijs en geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer

Elke bestuurder bezorgt jaarlijks aan de gemeente binnen de drie maanden na de verjaardag van de uitreiking van de bestuurderspas uit eigen beweging en met een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister van minder dan drie maanden oud waarin vermeld staat dat hij nog voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info