Naar inhoud

Persbericht gemeente Lede: vellen van bomen in bedding gracht Klemendorp

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gezien de opschudding door het niet voorhanden zijn van een vergunning bij het vellen van de bomen en een daarbij opgetreden ernstig ongeval houdt het gemeentebestuur er aan om het globale kader weer te geven en enkele punten te verduidelijken.

Alle als “onbevaarbaar” geklasseerde waterlopen in de gemeente worden onderhouden door de provincie (dit zijn de waterlopen in de vroegere klasse 2 en 3).

De straatgrachten en niet-geklasseerde waterlopen daarentegen, die niet privaat zijn, vallen in principe onder het gemeentelijk beheer. Ze werden opgemeten en geïnventariseerd in een waterlopendatabank waaraan een onderhoudsprogramma werd vastgekoppeld. Vanaf de winter 2009-2010 gebeurt dit door Farys, overeenkomstig een daarover afgesloten raamcontract met de gemeente in juni 2009. Onze gemeente werd opgedeeld in 3 zones. Elk jaar wordt 1 zone aangepakt.

Het onderhoud van grachten omvat in hoofdzaak  preventieve ruimingen. Deze vinden plaats in de periode van 1 oktober tot 1 maart. Slibanalyses worden dan gepland in de zomerperiode. In geval van kans op wateroverlast kunnen ook bijkomende ruimingen uitgevoerd worden, desgevallend buiten het ruimingsseizoen.

 

In september 2018 kreeg de technische dienst van de gemeente een mondelinge melding van een verstopte en toegegroeide gracht in Klemendorp-Stationsweg.

 

Het gaat hier om oud-geklasseerde waterloop nr. 6, enkel opgenomen in de atlas van 1877.

Het feit dat deze waterloop niet meer als geklasseerde waterloop opgenomen werd in de atlas van 1950 of de atlas van 1967, is omdat er toen geoordeeld werd dat deze waterloop geen cruciale rol had in het belang van het totale watersysteem. Deze gracht stond enkel in voor de afwatering van de aanpalende percelen. De onderhoudsplicht werd hierdoor bij de aanpalende eigenaars gelegd. De bedding is echter eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Na de realisatie en de ontwikkeling van de gemeentelijke site waar zaal De Bron en GC de Volkskring gelegen is, werd het regenwater van deze site verbonden met waterloop nr. 6, waardoor het belang van deze waterloop toch veranderd werd. Men kan stellen dat deze daardoor een semi-openbaar karakter kreeg en cruciaal werd in de afwatering van de gemeentelijke site rond De Bron.

Er werd door de technische dienst na plaatsbezoek vastgesteld dat onderhoud reeds lange tijd niet gebeurd was (dichtgegroeid door bomen in de bedding en dichtgeslibd met vuil); er werd daarvoor contact opgenomen met Farys.

Gezien het semi-openbaar karakter en de kans op mogelijke wateroverlast (veroorzaakt van regenwater afkomstig van openbaar domein) werd er aan Farys gevraagd de waterloop nr. 6 mee op te nemen in het onderhoudsprogramma.

Farys werkt zelf standaard binnen het raamcontract waarbij de aannemer aangesteld wordt via een procedure conform de wet op overheidsopdrachten.

 

Door Farys werd er aan hun aannemer een offerte gevraagd voor het uitvoeren van deze werken (meerwerk op bestaande contract; geen gewone opdracht).

Gezien de hoge ramingsprijs (20.920 euro excl. btw), werd er een bijkomende offerte gevraagd die lager uitviel (7.200 euro excl. btw). De facturatie voor deze werken verloopt via Farys (bestelbon werd door hen opgemaakt).

 

Door een spijtig misverstand gingen alle partijen (Farys, gemeente, aannemer) ervan uit dat de ander ging instaan voor de kapmachtiging.

Over de noodzaak om de bomen die in de bedding waren opgeschoten te vellen is er geen discussie mogelijk: ze verstoorden wel degelijk in belangrijke mate de afwatering van het regenwater. De regenwatervracht is ook op zich aanzienlijk. Ook een aantal bomen die de toegang versperden tot de opgeschoten exemplaren in de bedding, dienden geveld.

 

Een regularisatieaanvraag voor een omgevingsvergunning is dan ook aangewezen. Gezien de motivatie is er geen reden om ze te weigeren.

 

Jammer genoeg is bij de uitvoering van de werken, die gezien de locatie met o.a. een steil talud een risico inhouden, een ernstig arbeidsongeval gebeurd. We hopen en wensen in elk geval dat de betrokken werknemer goed kan revalideren en herstellen.

 

De gemeente zal ook de noodzakelijke opvolging doen om verder goed onderhoud van de gracht uit te voeren. De betrokken eigenaars van de percelen worden gecontacteerd ivm de mogelijkheden en beperking daardoor voor hun percelen.

Datum van het bericht: dinsdag 04 juni 2019