Naar inhoud

Nuttige Links

Bibliotheken

Bibart http://www.bibart.be
Bibliotheek Lede http://www.bibliotheek.lede.be
Bibliotheken http://www.bibliotheek.be
Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken (OVINOB) http://www.oost-vlaanderen.be/cultuur/bib
Openbare bibliotheek Gent http://www.bibliotheek.gent.be
Vlaams Centrum voor openbare bibliotheken http://www.vcob.be

Bouwen en wonen

Isolatie en ventilatie van gebouwen http://www.bbri.be/webcontrole
Premiezoeker (Vlaamse Overheid) http://www.bouwenenwonen.be/premiezoeker
Tegemoetkomingen huisvesting (Vlaams Gewest) http://www.wonen.vlaanderen.be
Het Vlaams Woningfonds http://www.vlaamswoningfonds.be
Vlaamse huisvestingsmaatschappij http://www.vmsw.be
Wonen in Vlaanderen http://www.vlaanderen.be/wonen
Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. http://www.huurdersbond.be

Economie

Provinciale ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen http://www.pomov.be
KMOnet (voor KMO's van Unizo) http://www.kmonet.be
Ondernemen in Vlaanderen (bedrijvenloket) http://ondernemen.vlaanderen.be
RESOC-SERR regionaal economisch en sociaal overlegcomité http://www2.vlaanderen.be
Unizo http://www.unizo.be
Verbond van Belgische ondernemingen http://www.vbo-feb.be
Vlaams Agentschap Ondernemen - aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen http://www.vlao.be

Gerechtelijke diensten en wetgeving

Europees hof voor de rechten van de mens http://www.echr.coe.int
Grondwettelijk hof http://www.arbitrage.be
Hof van Cassatie http://www.cass.be
Hof van Justitie http://europa.eu.int
Kamer van Koophandel http://www.cci.be
Raad van State http://www.raadvst-consetat.be
Belgisch Staatsblad http://www.ejustice.just.fgov.be
Gemeentedecreet http://www.binnenland.vlaanderen.be
Grondwet http://www.senate.be
Provinciewet http://www.binnenland.vlaanderen.be

Gezondheid

Lokaal Gezondheidsoverleg http://www.logosoostvlaanderen.be
Rode kruis Lede
Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen http://www.vad.be
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen http://www.wgkovl.be
Zit Stil: Vlaamse Vereniging voor ouders van kinderen met aandachtsstoornissen http://www.zitstil.be
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen http://www.favv.be
Zie ook hulp- en wachtdiensten

Hogere overheid

Federaal Ombudsman http://www.federaalombudsman.be
Federaal Parlement (kamer en senaat) http://www.fed-parl.be
Federale overheid http://www.belgium.be
Brussels Hoofdstedelijk Gewest http://www.brussel.irisnet.be
Vlaams Gewest http://www.vlaanderen.be
Waals Gewest http://www.wallonie.be
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen http://www.oost-vlaanderen.be
Vlaamse Gemeenschap http://www.vlaanderen.be
Vlaams Ministerie voor Binnenlandse Aangelegenheden http://www.binnenland.vlaanderen.be
Vlaams parlement http://www.vlaamsparlement.be
Vlaamse Infolijn http://www.vlaamseinfolijn.be
Vlaamse statistieken http://aps.vlaanderen.be

Hulp- en wachtdiensten

Apothekers (België) http://www.apotheek.be
Huisartsen Lede http://www.huisartsenlede.be
Thuisverpleging http://www.verplegingthuis.be
Belgian Missing Persons http://www.belgian-missing-persons.be
Child Focus http://www.childfocus.be
Kinder- en jongerentelefoon http://www.kjt.org
Lokale Politiezone Erpe-Mere/Lede http://www.erpemerelede.be
Federale Politie http://www.federalepolitie.be

Milieu en natuur

Aquafin http://www.aquafin.be
Bond Beter Leefmilieu (BBL) http://www.bondbeterleefmilieu.be
Energie besparen http://www.energiesparen.be
Informatie over het leefmilieu in Vlaanderen http://www.mina.vlaanderen.be
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad) http://www.minaraad.be
MilieuAdviesWinkel http://www.milieuadvieswinkel.be
Milieukalender http://www.milieukalender.com
Natuurpunt (Natuurreservaten) http://www.natuurpunt.be
OVAM (Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) http://www.ovam.be
Vlaams agrarisch centrum http://www.vacvzw.be
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) http://www.ven-ivon.be
Vlaams informatiecentrum over land- en tuinbouw http://www.vilt.be
Vlaams milieubeleidsplan http://www.milieubeleidsplan.be
Vlaamse compostmaatschappij http://www.vlaco.be
Vlaamse landmaatschappij (VLM) http://www.vlm.be
Vlaamse milieumaatschappij (VMM) http://www.vmm.be
Waterloket http://www.waterloketvlaanderen.be
Watertoets http://www.watertoets.be
Wegwijzer Leefmilieu en Natuur (site van de Vlaamse overheid) http://www.milieuinfo.be
milieuvergunningenwegwijzer kleine ondernemingen http://www.vlaanderen.be/ondernemen

Onderwijs en kinderopvang

Basisschool De Groene Vijver http://www.degroenevijver.be
Stella-Matutinacollege http://www.smclede.be
Vrije basisschool Oordegem http://www.kwikstaartje.be
Vrije kleuter- en basisschool Impe http://www.sint-jozef-school.be
Vrije kleuter- en basisschool Smetlede-Wanzele http://www.vbssmetlede-wanzele.be
Vrije Kleuterschool Stella Matutina http://www.vrijekleuterschoollede.be
Vrije lagere school Lede http://www.vrijelagereschoollede.be
Wijkschool gemeenschapsonderwijs http://www.wijkschoollede.be
Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen http://www.leerpuntzovl.be
Kinderopvang Zuid-Oost-Vlaanderen http://www.kinderopvangzov.be

Overige

Lokale statistieken http://www.lokalestatistieken.be
Mariale Processie Lede http://www.marialeprocessie.be
Scheldeland http://www.scheldeland.be

Sport

Bond voor lichamelijke opvoeding http://www.bvlo.be
Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid http://www.isbvzw.be
Stichting Vlaamse schoolsport http://www.schoolsport.be
Vlaams bureau voor sportbegeleiding http://www.vlabus.be
Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen http://www.regiosport.be
BLOSO http://www.bloso.be

Verkeer, openbaar vervoer en mobiliteit

Belgisch instituut voor verkeersveiligheid (BIVV) http://www.bivv.be
Bond van trein-, tram- en busgebruikers (BTTB) http://www.bttb.be
De Belgische wegcode http://www.wegcode.be
De Lijn http://www.delijn.be
Fietsersbond http://www.fietsersbond.be
Meldpunt knelpunten fietspaden http://www.fietsersbond.be
NMBS (Belgische spoorwegen) http://www.b-rail.be
Vlaams Verkeerscentrum (verkeerssituatie) http://www.verkeerscentrum.be
Vlaamse Stichting Verkeerskunde http://www.verkeerskunde.be
Wegenwerken http://www.wegenwerken.be

Werkgelegenheid

RVA http://www.rva.be
VDAB http://www.vdab.be
Werkwinkel http://www.werkwinkel.be